PKAN-E Tüzüğü!

 

 PLATFORMA KURDÊN ANATOLIYA NAVÎN

TÜZÜĞÜ

( 04.11.2017 Tarihinde PKAN 2.Olağan Kongresinde kabul edilmiş son hali )

MADDE 1- ADI VE MERKEZİ:

 

1.1. Platformun adı: Platforma KurdênAnatoliyaNavîn olup, kısa adı PKANdir. Ülkeler de ise PKAN Almanya ( PKAN-D ), PKAN Hollanda ( PKAN-NL ), PKAN Danimarka ( PKAN-DK ), PKAN Isvec ( PKAN-S ), PKAN ISVICRE ( PKAN-CH ), PKAN Avusturya ( PKAN-A ), PKAN Norveç ( PKAN-N ), …  gibi adlandırılacaktır.

1.2. Çalışma alanı, Avrupadır.

MADDE 2- AMAÇ ve ÇALIŞMA ALANLARI:

2.1. PKAN, barışçıl, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi bir kitle örgütü olup genelde insan hak ve özgürlükleri özelde Orta Anadolu Kürtlerinin özgün konumları dikkate alınarak demokratik hak ve özgürlükleri ile ilgili asimilasyona karşı çalışma yapar.

2.2. PKAN, Avrupa da ki halkımızın sorunları ile ilgilenip, onların imkân ve gücünü örgütleyip, Avrupa da ki ve ülkedeki mücadeleye destek olarak sunar. Ülkedeki kurumlar ile eş güdüm çerçevesinde çalışmayı esas alır.

2.3. PKAN, sürgün olma gibi bir özgünlüğü olan Orta Anadolu Kürtlerinin “ulusal sorun” un çözümü içindeki yerinin belirlenmesi, bu bağlamda nasıl bir statüye kavuşturulması gerektiği hususunda özellikle benzer durumdaki halk grupları ile ilgili çözüm modellerinin araştırılması için akademik bir çalışmayı başlatıp, çözüm tartışmalarını zenginleştirecek ve somut çözüm önerilerinin ortaya çıkmasını sağlamaya çalışır, bu nedenle:

 1. a) Akademi, kurum, kurul ve komisyonlar kurar. Bilimsel inceleme ve araştırmalar yapar, yaptırır ve çözüm projeleri sunar.
 2. b) Bu alanda çalışan ve üreten insanların yapıtlarını vakıf, kütüphane, arşiv vb. kurumlar aracılığı ile bir arada toplanmasını, korunmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlar.
 3. c) Avrupa daki yoğun ve genç nüfusumuzun seçme ve seçilme haklarınıkullanmalarındaaktif hale getirilmesi amacı ile Türkiye’deki demokratik amaçlıçalışmalara özenle ve güçlü bir şekilde katılımı hedefler.
 4. d) Genel ’de Kürtlerin, özelde Orta Anadolu Kürtlerinin dini hassasiyetlerini kullanarak Orta Anadolu Kürtlerinin kimlik ve varlıklarını inkar ederek din istismarına karşı mücadele etmek için, DEMOKRATİK İSLAM KONGRESİ kazanımlarının Avrupa’da yaşayan halkımızın yoğun yaşadığı ülkelerde uygulamak. Daha sonra ’da Orta Anadolu’daki Kürt yerleşim birimlerine ulaştırmak için çalışma yapmayı hedefler.
 5. e) Çalışmalarına Anadolu’da yaşayan tüm Kürtleri ve toplumun her kesiminden insanlarımızı katmaya çalışır.

 

2.4. PKAN, tüm amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için tüzük, çalışma programı ve iç işleyiş yönetmeliği esaslarına göre çalışır. Tüzük amaçlarını doğrudan, Platform Meclisi aracılığıyla gerçekleştirir.

 

2.5. PKAN, Ulusların özgür ve demokratik birliği ilkesi çerçevesinde, demokratik özerklik dahil olmak üzere halkların ihtiyaç duyduğu çeşitli yönetim biçimlerinin tartışılması, hayata geçirilmesi ve kendi kaderlerini tayin hakkı için mücadeleyi geliştirmeyi esas alır.

2.6. PKAN, Yurt dışında göçmen ve mülteciler arasında eşit sosyal ve siyasal haklar talebi temelinde mücadeleyi geliştirmeyi, ırkçı ve ayrımcı politikalara karşı mücadele örgütlemeyi, göçmen ve mültecilerin bulundukları ülkelerdeki işçi ve emekçilerle ortak mücadeleyi hayata geçirmeyi; yurt dışındaki güçlerini meclisler temelinde ve kendi özgün örgütlenme yöntemlerini geliştirme yönünde seferber etmeyi amaçlar.

2.7. PKAN, Orta Anadolu Kürtlerinin dili, kimliği, Kültürü, yasam tarzı ve inançlarının korunması, geliştirilmesi ve Türkiye de anayasal güvence altına alınması için mücadele eder.

2.8. PKAN, Demokratik muhalefet güçlerinin irade ve inisiyatifinden hareketle üyelerinin ifade, düşünce ve inanç özgürlüğünü tanır; demokratik, katılımcı ve şeffaf bir işleyişi benimser

2.9. PKAN, Üyelerinin insanlığa, halka, doğaya ve mensubu olduğu tüm platform kurullarına karşı sorumluluğunu esas alır;

 

 

MADDE 3- KAMU YARARLILIĞI     :

3.1. PKAN, Yalnızca kamu yararlı amaçlar güder ve bu çerçevede hizmet verir.

3.2. PKAN, Çalışmalarını karşılıksız yürütür. Kendi başına kâr amaçlı gelir elde etmeyi hedeflemez.

3.3. PKAN, Mali kaynakları yalnızca tüzükte öngörülen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

3.4. a-Üyelerin, üye sıfatı ile merkezin mal varlığı ve gelirleri üzerinde herhangi bir hakları yoktur.

b-Üyeler, ayrılma veya PKAN’in feshi durumunda, ödedikleri aidatları geri isteyemez veya mal varlığından pay iddiasında bulunamazlar.

 

MADDE 4- ÜYELİK :

Üyelik:

4.1. Tüzüğün 2. Maddesinde öngörülen amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş. 18 yaşını doldurmuş, yurtseverlik değerlerine bağlı, yüz kızartıcı suçlara bulaşmamış ve PKAN Ülke Meclislerince onaylanmış kişilerden oluşur.

4.2. PKAN, genelde Kürt ulusuna, özelde orta Anadolu Kürtlerine hizmet etmiş kişilere; bu hizmetleri nedeniyle, PKAN Genel Kongre kararıyla onur belgesi verebilir ve bunlar FAHRİ ÜYE olarak kaydedilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak organlara seçilme ve oy hakları yoktur.

 

Üyelerin Hak ve Görevleri:

4.3. Her üye, merkezin genel kuruluna ve ülke meclis kongrelerine katılma, ülke meclis kongrelerinde oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Oy kullanma hakki kişiye bağlı olup, başkasına devir edilemez ve vekâleten kullanılamaz.

4.4.

 1. Üyelik aidatını düzenli öder ve genel kurul toplantılarına düzenli olarak katılırlar;
 2. b) Genel Kurul´un yetkili kurullarının aldığı kararları uygular ve etkinliklerine doğrudan destek sunarlar;
 3. c) Genel kurulun amaçlarının gerçekleştirilmesi için çalışırlar;
 4. d) Genel Kurulun bütün çalışmaları hakkında bilgilenme hakkına sahiptirler ve kendi çalışmaları hakkında Genel Kurul´u bilgilendirme sorumluluğunu taşırlar.
 5. e) Yetkili organlara önerilerde bulunmak, bilgilendirme, tartışma ve politikalar saptayıp kararlar alınması için toplantılar istemek
 6. f) Kendi organında çözülemediğini düşündüğü konuları ve eleştirilerini, en üst organa kadar, üst organlara sırasıyla iletmek ve yanıt istemek
 7. g) Gereğinde yöneticileri Tüzük hükümleri uyarınca geri alabilmek için önerebilirler
 8. h) Seçim ve karar süreçlerine katılmak ve yönetici organlara aday olmaktır.

 

Üyeliğin son bulması:

4.5. Üyenin ölümü veya Üyenin yazılı olarak üyelikten istifasını istemesi üzerine

4.6. Üyelikten çıkarma: Platform merkezi disiplin kurulu kararı sonucu

MADDE 5- ÖRGÜTÜN YAPISI VE ORGANLARI

Platform Örgütü; merkez organları, ülke meclisleri, ülke temsilcilikleri ile kadın meclisi ve gençlik meclislerinden  oluşur.

 1. Genel Kongre
 2. Es Genel Başkanlar
 3. Platform Meclisi
 4. Yürütme Kurulu
 5. Disiplin Kurulu
 6. Kadın Meclisi
 7. Gençlik meclisi
 8. Ülke kongreleri
 9. Ülke meclisleri
 10. Ülke Temsilcilikleri

 

MADDE 6 – GENEL KONGRE

6.1. Genel Kongre, Platformun en üst organıdır. Seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur. Eş Genel Başkanlar, Platform Meclisi asil üyeleri, Disiplin Kurulu asil üyeleri Kongre’nin doğal delegeleridir. Diğer Delegeler Ülke Kongrelerince seçilir. Son Ülke Kongresi’nde seçilmiş delegeler Genel Kongre delegesidir. Genel Kongre’nin doğal delegeleri ülke kongrelerinde ayrıca Genel Kongre delegesi olarak seçilemezler. Genel Kongre delegelerinin sayısı ve seçim yönteminin ayrıntıları, Platform Kongreleri öncesinde, Platform Meclisi tarafından bütün platform örgütüne bildirilir.

6.2.Genel Kongre olağan olarak iki yılda bir toplanır. Eş genel başkanlar, Platform Meclisi ya da Genel Kongre delegelerinin ⅕`nin yazılı isteğiyle, Genel Kongre olağanüstü olarak toplanır. Olağan ya da Olağanüstü Kongre’nin yeri, günü ve gündemi, on beş gün öncesinden Platform örgütlerine bildirilir. Kongre delegelerinin 1/10`nun imzasıyla gündeme madde eklenmesi kararlaştırılabilir.

6.3. Genel Kongre’nin toplantı yeter sayısı, delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlan edilen gün ve saatte toplanmak için yeter sayı oluşmazsa, Kongre, en geç bir hafta içerisinde çoğunluksuz olarak aynı gündem ve katılan delegelerle toplanır. Bu durumda, karar yeter sayısı, katılanların üçte ikisidir. Kongre Divanı, bir başkan, iki yardımcısı ve iki sekreterden oluşur ve açık oyla seçilir.

6.4. Genel Kongre, YürütmeKurulu‘nun sunduğu çalışma raporunu ve mali raporu inceler. Denetleme Kurulu raporu da okunup tartışıldıktan sonra, raporlar aklanabilmek için oylamaya sunulur.

6.5. Genel Kongre, varlığı tüzük hükümlerine dayanan bütün çalışmaların genel perspektiflerini belirler, planlar ve denetler;

6.6. Genel Kongre, Platformun Es Başkanlarını, Platform Meclisini ve  Disiplin Kurulunuseçer. Merkezin bütününü kapsayan işleyişe ilişkin, ilişki ve kuralları belirler.

6.7. Delegeler, Genel Kongreye, Yürütme Kurulu tarafından belirlenen toplantı tarihinden en az 1 ay  öncesinden, gündem önerisi bildirilerek ve yazılı olarak çağrılır.

6.8. Tüzük değişikliği önerilerinin yer aldığı toplantılar için çağrı, en az 2 ay öncesinden yapılır. Bu durumda, tüzükte değiştirilmesi önerilen her madde, eski biçimi ve önerilen yeni biçimiyle toplantı çağrısına eklenir.

6.9. Genel Kongre oturumlarında tutanak tutmak, zorunluluktur. Tutanakların tutulması için Genel Kurul tarafından iki yazman seçilir. Toplantı sonrasında, tutanaklar divan başkanı ve yazmanlar tarafından imzalanır.

6.10. Alınacak Kararların Onaylanması;

 1. a) Mevcut delegelerin oy çokluğu ile kararlar alınır.
 2. b) Oylama, kapalı oy açık sayım şeklinde yapılır.
 3. c) Genel kongre toplantısında alınan kararlar yazılı olarak tutanaklara geçirilip, Merkezin dosyaları arasında saklanacaktır. Bu tutanaklarda; genel kurul toplantısının nerede, ne zaman ve sonuçları tutanak tutan ile toplantıyı yönetenin imzalarının olması gerekir.

 

MADDE 7- ES GENEL BASKANLAR:

 

7.1. Eş Genel Başkanlar, Disiplin Kurulu hariç bütün Platform örgütünün başkanıdır ve Platformu temsil ederler. Platformu bağlayıcı açıklamalarda bulunmaya, görüşmeler yapmaya, ilişkiler kurmaya yetkilidirler.

7.2. Eş Genel Başkanlar, Platform yönetim organlarını, kurul ve komisyonları, görevlileri birlikte ya da ayrı ayrı toplantıya çağırabilirler ya da Platform Meclisi üyelerini bu işle görevlendirebilirler. Platform çalışmalarının uygun şekilde yürümesi için gerekli önlemleri alırlar.

7.3. Eş Genel Başkanlar, Platform Meclisi’nin de başkanıdırlar.

7.4. Eş Genel Başkanlar, Kongre’de delege tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. Seçim, gizli oy açık sayım yöntemiyle yapılır. İlk iki oylamada yeterli oy sağlanamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan iki üye, eş Genel Başkan seçilirler.

7.5. Eş Genel Başkanlardan birinin ya da ikisinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Genel Kongre toplanıncaya kadar Platform Meclisi, Platformu temsil yetkisini, kendi içinden seçeceği bir ya da iki üyeye vekaleten verir. En geç 3 ay içinde eş genel başkan veya başkanları seçmek üzere genel kongreyi olağanüstü toplantıya çağırır.

 

MADDE 8-PLATFORM MECLISI ( PM ) :

8.1. Platform Meclisi, iki kongre arasında platformun en yetkili organıdır. Platform Program ve Tüzüğü’ne, Kongre kararlarına uygun olarak, tüm konularda tam yetki ile kararlar alır, Platformun ilke ve politikalarını belirler ve uygular.

8.2. Platform Meclisi, 7 ülke esbaşkanları ve 4 ülke temsilcileri ile kongrede seçilen es genel başkanlar ve 12 üye olmak üzere 2 es genel baskan,25 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

Es başkanlar + 25 asil=27+5 yedek

Almanya, İsveç,Danimarka,Hollanda, İsviçre,Avusturya ve Norveç =    7*2 = 14

Belçika, Finlandiya,İtalya ve Fransa —————————————   4*1 =  4

——

13 + 5 yedek

Kongre —  Esbaşkanlar   ————–                2

Kongre   — Yönetim kurulu   —————           12

_________

27 + 5 yedek

 

8.3. Platform Meclisi, Platformun tüzel kuruluşlarla ilişkisini ve bu ilişkinin yürütülmesinde izlenecek yol ve yöntemleri kararlaştırır.

8.4. Platform Meclisi, Genel Kongre’ye kesin hesap ve faaliyet raporu, görüşülmesini istediği öneriler ve karar tasarılarını sunar.

8.5. Platform Meclisi; örgütsel nedenler sebebiyle ülke temsilciliklerini görevden alabilir. Bunların yerine geçici olarak bir yönetim kurulu veya temsilci atar.

8.6. Platform Meclisi, yılda en az 3 defa toplanır. Toplanma yeter sayısı organ tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlarda konsensüs aranır.

8.7. Platform Meclisi, Eş Genel Başkanlardan biri ya da ikisi veya Yürütme Kurulu tarafından, en az yedi gün öncesinden hazırlanan gündemle toplantıya çağrılır.

8.8. Platform Meclisi, Genelde Dünyada ki ve ülkedeki siyasi gelişmeleri, özelde Orta Anadolu Kürtlerinin sorunlarını izler, çözümler ve Platformun özel politikalarını geliştirip uygular.

8.9. Platform içi yaşam, eğitim ve platform yayınlarını planlayıp, örgütler ve yönetir. Kongre çalışmalarını örgütleyip gerekli hazırlıkları yapar, bununla ilgili yönetmelikleri hazırlar.

8.10.Platform Meclisi, Platform üyeleri ve Platform üyesi olmayanlardan kendisine bağlı çalışma grupları ve komisyonlar oluşturabilir.

 

MADDE 9- YÜRÜTME KURULU ( YK ) :

9.1. Yürütme Kurulu, Platform Meclisi tarafından ihtiyaca göre Eş Genel Başkanlar ile PM üyesi en az 5,7,9,11,.. …. Üyeden oluşur. YK üyeliklerinde boşalma olması halinde, Platform Meclisi’nde yenileri seçilir.

9.2. Yürütme Kurulu, Platform Program ve Tüzüğü hükümleri ile Genel Kongre ve Platform Meclisi’nin kararlarını günlük olarak yürütür, uygular ve takip eder.

9.3. Yürütme Kurulu, kendi içinden Genel Sayman, Örgütleme sorumlusu ve gerekli gördüğü sayıda, görev alanları tarif edilmiş, yetkileri belirlenmiş Eş Genel Başkan Yardımcısı’nı seçer. Yine ihtiyaç doğrultusunda Dil -Tarih komisyonu, Basin-yayin komisyonu, inançlar komisyonu, arşiv komisyonu sorumluları belirleyebilir.

9.4. Eş genel başkan yardımcıları, eş genel başkanların görevlendirmesiyle, platform adına açıklamalarda bulunur, görüşmeler yapar ve eş genel başkanların bulunmadığı yerlerde platformu temsil eder. MYK gerekli gördüğü hallerde eş genel başkan yardımcılarını görevden alıp, yeni görevlendirmeler yapar.

9.5. YK, en az yılda 4 defa olağan, Eş Genel Başkanlar ve/veya Yürütme Kurulu üyelerinin 1/5’inin istemi üzerine olağanüstü toplanır. Toplantıları eş genel başkanlardan biri, olmaması halinde görevlendirdikleri bir eş genel başkan yardımcısı yönetir.

9.6. YK ayrıca kendi içinde ihtiyaca uygun olarak iş bölümü yaparak çalışır. Çalışma esasları ve usulleri PM tarafından hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.

9.7. Genel Sayman, platform gelir ve giderlerini planlamak, gelir kaynaklarını örgütlemek ve harcamaları tutumlu bir şekilde yapmakla görevlidir. Genel Sayman, gelir gider defterinin, demirbaş kayıtlarının ve kesin hesapların düzenli tutulmasını sağlar.

 

MADDE 10- DISIPLIN KURULU:

 

10.1. Disiplin Kurulunun görev süresi iki olağan Genel Kongre arasıdır. Disiplin Kurulu, Genel Kongre tarafından gizli oyla seçilen en az 3 asıl, 1 yedek üyeden oluşur.

10.2. Kurul, seçiminden sonraki yapacağı ilk toplantısında Başkanı’nı seçer. Çalışma koşul ve yöntemleri PM tarafından hazırlanacak Disiplin Yönetmeliği ile belirlenir.

10.3. Disiplin Kurulu, Yürütme Kurulu tarafından yapılan başvurular ile ilgili olarak, şu kararları verir:

 1. a) Uyarma
 2. b) Kınama
 3. c) Geçici olarak üyelikten çıkarma
 4. d) Kesin olarak üyelikten çıkarma

10.4. Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar, yazılı olarak taraflara bildirir.

 

 

 

MADDE 11-KADIN MECLİSİ:

 

11.1. Platform, üyesi olan kadınların, kadınlara özgü sorunların çözümü ve kadın sorunları ile ilgili çalışmalar yürütmek üzere Kadın Meclisi kurabilir.

11.2. Kadın Meclisi’nin kuruluş, işleyiş ve çalışma yöntemleri PM’ce onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

MADDE 12- GENCLIK MECLISI:

 

12.1. Platform, gençlik sorunları konusunda çalışma yapmak ve gençlerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Gençlik Meclisi kurabilir.

12.2. 18 ve 25 yaşları arasındaki platform üyeleri aynı zamanda Gençlik Meclisi üyesidir.

12.3. Gençlik Meclisi’nin kuruluş, işleyiş ve çalışma yöntemleri PM’ce onaylanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

 

MADDE 13- ÜLKE KONGRELERİ:

 

13.1. Ülke Kongreleri, genel Kongre’nin yapılmasına engel olmayacak süreler içerisinde toplanır. Bu süre 2 yıldan fazla olamaz. Kongre doğrudan ülke üyelerinin katilimi ile yapılır.

13.2. Ülke kongreleri, genelde dünya ve ülke, özelde Orta Anadolu Kürtleri sorunlarıyla platform politika ve kararlarının ülkede uygulanışını tartışır ve kararlar alır.

13.3.Ülke Kongresi, Genel Kongre delegelerini, Ülke Es Başkanlarını ve Ülke Meclisini seçer.

13.4.Ülke kongresi, Ülke meclisi çalışma raporuyla mali raporunu tartışıp, kesin hesapla birlikte kararlaştırır ve onaylar.

13.5.Ülke Kongresi, Ülke meclisinin belirlediği yer, gün ve gündemle toplanır. Kongre’nin toplanma yeter sayısı ÜYE tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk çağrıda çoğunluk sağlanamazsa, en geç bir hafta içinde aynı gündemle çoğunluksuz olarak toplanır.

13.6.Ülke Kongresi’nde üyelerin 1/10`nun önerisiyle gündeme madde eklenebilir.

13.7. Olağanüstü Ülke Kongresi, Platform Meclisi veya Ülke Meclisi kararıyla veya ülke üyelerinin ⅕`nin yazılı isteğinin ülke meclisine iletilmesiyle toplanır. Üyelerin istekleriyle toplandığında, gündem, istekte belirtildiği gibidir.

 

MADDE 14-ÜLKE MECLISLERI:

 

14.1.Ülke meclisi, Kongrede seçilen Ülke es başkanları dahil, o ülkede yasayan Orta Anadolu kitlesinin yoğunluğu ve yerleşim yerlerinin dağınıklığına göre en az 9,11,13……27,üyeden oluşur.

14.2.Ülke meclisi, Kongreden sonra ilk toplantılarında ihtiyaç doğrultusunda bir yürütme kurulu belirler. Yürütme kurulu kendi aralarında bir sayman seçer ve ihtiyaca uygun is bölümü yaparak çalışır.

14.3.Ülke meclisi, Platform Program ve Tüzüğü’yle, merkez organları ve ülke Kongre kararları ışığında ülkedeki bütün Platform çalışmalarını sevk ve idare eder.

14.4.Ülke meclisi, yeterli sıklıkta toplanır. Toplanma yeter sayısı organ tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlarda konsensüs aranır. Konsensüs oluşmadığı durumlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların 2/3’üdür.

14.5.Herhangi bir nedenle ülke meclis üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, YK yeni ülke meclis seçimini sağlamak için Olağanüstü Ülke Kongresi’nin yapılmasını sağlar. YK, yapılacak kongreye kadar Geçici Ülke Yönetim Kurulu atar.

 

MADDE 15- ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ:

 

15.1. Platform Meclisi ya da Yürütme kurulu; henüz ülke meclisi kurulmamış ülkelerde, başvuran Orta Anadolu Kürtlerine ilk elden platform hakkında bilgi vermek; Program, Tüzük ve Platform yayınları ile rozet, flama vb. Platform sembollerini satmak, dağıtmak, üyelik için başvuran kişilerin giriş belgelerini platform meclisine vermek üzere kabul etmek ve böylece o yerde Platform örgütünün kurulmasına olanak sağlamak amacı ile, bütünüyle platform meclisinin sorumluluğunda olmak üzere görevlendireceği bir veya birkaç platform üyesi eliyle “platform temsilciliği” açabilir.

15.2. Açılmış olan temsilcilikleri kapama, atanmış olan temsilci ve/veya temsilcileri görevden alma ya da değiştirme yetkisi, Yürütme Kurulu’na aittir.

15.3. Temsilci ya da temsilcilikler, Yürütme Kurulunun önceden üzerine görüş bildirmediği konularda karar alma hakkına sahip değildirler.

15.4. Temsilci ya da temsilciliklere ilişkin her türden düzenleme ve hak, yetki ve sorumluluk alanlarının belirlenmesine Yürütme Kurulu yetkilidir.

 

MADDE 16- KONGRE’NİN FESHİ VE MAL VARLIĞI

16.1. Merkezin feshi kararı, Genel Kongrede, üye tam sayısı üzerinden 3/4 oy çokluğuyla alınabilir.

16.2. Fesih maddesinin Genel Kongre gündemine alınabilmesi için Genel Kongre tarihinden en az 2 ay öncesinde üye kuruluşların 1/3’ünün imzalı önerisinin, Merkezi Yürütme Kurulu’na sunulmuş olması gerekir.

16.3.Merkez´in feshi durumunda mal varlığı doğrudan ve yalnızca kamu yararlı amaçlarda hizmet veren ‘HEYVA SOR A KURDISTAN veya UNICEF’e devredilir.  Fesih anında bu kurumların var olmaması durumunda ise Genel Kurul tarafından belirlenecek başka bir hümaniter kuruma da bağışlana bilinir.

16.4. Fesih işlemlerini, Genel Kongre tarafından seçilecek en az 3 kişilik bir Fesih Komitesi yürütür.

 

MADDE 17-GENEL HÜKÜMLER:

 

17.1. Platform, politikalarının yaygınlaştırılması, üyeler ile tüm halka aktarılması için merkezi ya da yerel aylık, haftalık, günlük vb. düzenli gazete, dergi, bülten, broşür, katalog ile İnternet, Web, sosyal medya türü yayınları çıkarır, film ya da müzik kaseti hazırlatıp çoğaltabilir. Yayının kimler tarafından ya da nasıl çıkarılacağına merkezi düzeyde PM ve yerel düzeyde Merkezi Yürütme Kurulunun onayı ile Ülke Meclisleri karar vermeye yetkilidir.

17.2. Platform Meclisi, Ülke Meclisleri, gençlik ve kadın meclisleri platform çalışmalarını ve politikalarını halka tanıtmak amacıyla yemekli toplantı, kokteyl, kahvaltı, piknik, açık  veya kapalı halk toplantıları, gezi, sergi, film gösterisi, forum,  gece, stant açma, çadır kurma, festival, kamp, sportif etkinlikler, tiyatro, yarışlar, ses sanatçısı ve benzerinin katılacağı şenlik ya da şölenler, şiir dinletileri, film-dia gösterimleri gibi kültürel, sanatsal, aktüel, siyasal ve ekonomik toplantılar düzenleyebilir.

17.3. Platform Organları, çalışmalarını karşılıksız yürütür ve “kamu yararlılığı gözetme amaçlı dernekler” statüsü içerisinde yer alır. Bu nedenle ilgili yasalarda “kamu yararlılığı gözeten yasal kurumlara ilişkin vergi muafiyeti tanıyan” hükümlerden yararlanır.

 

 

 

04.11.2017, Stockholm

PKAN 2. Olağan Kongresi