QAMÎŞÊ QUL / Mustafa Başaran

Orta Anadolu Bölgesinde Yaşanmış Gerçek bir Hikayeyi Sizlere Kürtçenin Lekî Lehçesi  Şeyhbızınî Şivesi  ile paylaşıyorum…

Hikayenin Türkçesi yorumdadir

Hikayeyi  Konya Haymana ve Polatlı Kurtlerinde bilmeyen yoktur.

Le Seri Cîroké Qamîşé Qul

Cîroke ke Le haremé Kurdé Anatolîa Nawîn rîyay we zanistin le girdiweli  Yunaq hatiye zindiganî. Le  Anatolîa le sûrgel le dengi zurnegel le dengi bilurgel ke neway we vitin néwu.

Zurnewanu bilûrwanî ke î cîroké nézanî îşnîye. îme spas wikirînke we sengî ewangele wo î  cîroke je çend salgelo heta î gave hatîye.. Cîroke him Tirkî him Kurdî le bîrnebun hat we nûsandin. Min rake îwe wixûnîné çerxi zarawé şexbizeynî kirdimê û wu nûsandimé.

Seroké Eşîrete  Alîşer le cengîki î girdiwele dîyay we kuştin. Şünay ewî Kinco diwelirîké u mal û mûlké diwelirî we dest. Re Alîşér dôtî çor sal dimînî . Jiné nûwé Kinco (daliki Mircé) nuxweş dikefî u dimirî u Mircé bîkes diminî.  Mircé dapiré gewré dikirî. Salgel diçu, Mircé diwu we dötî wek xwer diwobirisqî. Azew gel rujî gurdo riwinu diçin we bazaré Polathîsar. Mircé le wure rast Xinto rîyay. Xinto jî wek ewî bîkese. Ewî jî bapîré gewré kirdiyé u wek xwê  kirdiyê we asinkar.Asine ke je destgeli xas u we huneri Xînto di elvigirî le goré o wexte şekîli tîşiy ,birek, qeme, kérd, şûr, mertal di elirî. Wexte ke herd cîwan yektini diwînin le wo şûna wek du astar dilîyan dikefî le yek. Eşqîyan le wo girdiwele  vilawo riwu. Bapîré û  le wo girdiwele  herkes,  je Xinto dixwazinke re î dile dest wikîşî, û şireté rikirin. Hema Xinto re î dile  ne gôçikgelé deng delirî u ne çéwgelé tişt wekîn diwînî.

Miîre je î dile  xewerdar diwû û dixwazîke Mircé wirî we Paşayé Qonya . Mircé î hale ra Xinto qal dikirî. Dilgel verdi yek di van. We veri dé yé qevmgeli xûyano diçin û  le küyé Gur Mengal le şikeftî xûyan diwoşarin. Rujgel diçu erzaqîyan xilas diwu.Xinto û  Mirce ra î neçariyé xûyan le çare diyerdin. Xinto da wiçu we déyki nezîk erzaq wîyarî.

Re layko jî Mîre we îsangeli xûyo lîyan digerdî. Xinto şew bîdengizî diçû we dêye erzaqe ke diwelirî diwari. Le şew dirîjîye Mircé je şikefte diderkefi u tikî dûr dikefî , rûyay xwê mék dikirî û çerxi şikefte néwu. Mirce Je virsigî u ténîyî bîhal dikefî u dîkefi le zemî.Heywangeli kovî le Mircé dicivin u Mircê dikuşin. Mircé bîcan ,re naw xwûn dikefî le zemî.  Xinto çerx diwu dîyay we şikefte Mircé néwînî. Le naw daristanu kamirgel lé digerdi. Le girdiweli xwê digerdî,  di qîrînî û  deng dikirî,  hema bersîv né elirî.

Le nézîk asîyawî diwînî diçu rayan qal dikirî. Asîyawkare wé dîşî ke le seri swaye derkefe şûnî bilind, wingire ke cuciggel je kan law diçû tu jî we o law hero. Xinto dikefî we rûya. Asîyawkare bîdeng le pişté dîçu. Xinto ,Mircé bîcan le naw kamirgel re bin xwûn diwînî.Heta woçaxe asîyawkare jî diyî we Xinto û gordi yek Mircé diwerin we asîyawe. Re dégel î nawça éke di ejnevî rîyay we asîyawe.

Mircé dikirin de mezel. Zinarî gewre le ser mezelé tîk dikirin u dixemilininé.

Je ye dûyaw Kurdgeli o girdiwele le girdi  mîrê xedar u zalîm gurdo riwin. Gordé ceng dikirin, zeqé rîyan , dikuşiné û seré jé dikirin û ra îbretî dé we dé digerdininé.

Jeye dûyaw şüni Mîre Xinto diwelirîké.

Çerxkirdin:  Mustafa Başaran

Wênesaz: Rojin Başaran