Zwan û Rîman / Rûjhat Esîman

0
1.384 views

Yekegîntirîn mêrik vitiwîye çe? “A!”
Dengi “A”, de zindeganîye; wîşig, helwest, vitanî, pîşvitanî, zwan, gûranî, şiwîn wî. Rake, îsani vercigîni gî we zwanîki kemdeng ew deng dikera. Ra yekegîne îj ew dengi ke le jör nüsandim, bawer im firê diyata wekarhawirdin.

Düyace, deng we deng, manageli büçik derkeftine. We firêtî, hereketgeli rûjane; çigîni seydvanî, güşt, aw xwardin, mal kirdin, zarû kirdin, kuştin, mirdin, qirandin, gîristin ey hemi karîngel ra derfkeftini “rîmangel” firê rî dayin. We nezanî ey rîman û managel zayin. Hewîyini zwanî eçe diwû. Xelkel, qiti ke dîyan hendi yekitînî, xwezîdar dimînin ke hüşîyan we yek wîyay. Ra eye, we mejwûrî tiştgeli ke zîde dîyan zanistin, vercetirîn ewane dîyan wekarhawirdin. Le rûzemî cigîwîyini zemînîgar, îklîm û xak, diwin raçegîni derkeftini “kultûr, zwan û dîrin” i yekegîni gî. Xelk, we ey taywetîgel ew ditanî nasnamey xwê derxî we hole.

Donde zwani îme kurdî, ditanîn we zwandaliki xweman ew îj îfadekirdine zîde û xurt wikerîn. Ey tanîye, raman rî didî. Îme xawindi zwanî zengîn û könar în. De kurdî îj çünde zwangeli din, wîşigeli xwê yi xwemal hestin. Eye îj xweşewîstî û taywetîyi zwane nîşaniman didî. Bawer im edebîyati kurdî we eyane ew zengîntir diwû, çünkî edebîyati kurdî xwezayî estin. Le xweza îsangeliman zindeganîyi xweyan rake je têknolojîye düya magin we aw û xak ranandige. Ra eye, îmro xeylî dixwezî ke nüskargeliman edebîyatkarî û helwestnüsanîyi xweyan gewre wikerin ke xweşewîstîyi zwaniman wila herdem wîyay peristin. Rake, rîmangeli vercegîn ke hatigine wekarhawirdin firê manabar û balkîş in. Lanî regnasî îj eçe estin ke zwangeli Êranî bandûri xwêyan xistigin we seri zwangeli Ewrûpî. Eke le zwangeli Ewrûpî wîyay ingirandin, ha wîyay dîyin le firê wîşig û rîman je Rûjelate hatige. Ra eyestin, zwani şêxbizinî raman girîng e ke serê wivistîn û zîdetir widîn nasandin.

Lanî (le ser) rîmangeli kurdî deng dikerîn; ditanîn mijare wiyarîn ser “A” cardin ke demranîyi hemi zwangeli gerdûn, hewîyini xweyan eçe baş dikerin. Kem we kem, hetanî îmro zwangel, ey şeklê xweyan eldigirin.

Zwani îme kurdî, îmro firê hewce hestin ke wîyay peristin û gewrekirdin. De ey serdemi têknolojî hewa rîmangeli nû ha wîyan wekarhawirdin. Îsangeliman wila we zwani xwê winüsî, deng wikerî, kîtiw wixwînî..

Zwani îme, zwani Xore estin..

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments